Colofon: Prof.dr M.H. Braakman

Transculturele psychiatrie

Verantwoording

Het beoefenen van psychiatrie bij mensen uit andere culturen plaatst de hulpverlener voor aparte problemen. Deze rubriek biedt u algemene achtergronden en informatie. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Congressen

 • Society for the Study of Psychiatry and Culture

  16 t/m 18 april 2020, Marriott Providence Downtown, Providence, Rhode Island, USA.
  Driedaags congres met als thema: COLLABORATION: Partnership, Translation, Integration
  Cultural Psychiatrists and Psychologists and Global Mental Health practitioners are increasingly working in collaborative spaces. Some of these collaborations feel familiar, such as with scholars in other disciplines. Other collaborations might feel new or unfamiliar, such as with lay counselors, peer specialists, religious leaders and healers, as well as with policy-makers and institutional administrators. The 2020 Annual Meeting aims to grapple with the challenges of such complex collaborations and to highlight examples of success.
   

Diagnostiek

 • Culturele formulering DSM IV-TR, APA

  Video met powerpointdia's van een lezing van Francis Lu uit 2006 over de culturele formulering, een methode om de socioculturele context van een patiënt in kaart te brengen.

 • Cultuurgebonden psychiatrische syndromen

  U vindt hier enige startinformatie over psychiatrische syndromen waarvan wordt verondersteld dat ze cultuur- of regiogebonden zijn.

 • Culturele interviews

  Deze Nederlandse webpagina geeft informatie over het Cultureel Interview en het Cultural Formulation Interview en een overzicht van de verschillende versies, onderzoek en van publicaties.

 • Cultural Formulation Interviews (CFI) DSM-5, APA

  Uitleg (video) over het Cultural Formulation Interview door Neil Aggarwal, MD, Center of Excellence for Cultural Competence, New York State Psychiatric Institute.

Behandeling

 • Psychofarmaca en etniciteit

  Engelstalige site met groeiende informatie over alles wat bekend is over de psychofarmacologie van verschillende etnische groepen. Gezocht kan worden op generieke namen van geneesmiddelen, maar ook op land of etnische groep.

Richtlijnen en protocollen

Culturele achtergrond

 • Taal

  Welke taal wordt waar gesproken?

 • World Values Survey

  Achtergrondinformatie over basale normen, waarden en opvattingen van de algemene bevolking in meer dan honderd landen.

 • Asielbeleid

  Informatie, opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, over asielbeleid, de landen van herkomst en vergunningen. 

 • Central Intelligence Agency (CIA): The World Factbook

  Geschikt om snel een algemene indruk te krijgen over een bepaald land.

 • Amnesty International Library

  Mensenrechteninformatie per land en regio.

 • Library of Congress: Country Studies

  Uitvoerige informatie omtrent de sociale, culturele, economische, politieke, militaire en historische achtergronden van veel landen.

 • Project Atlas

  Het Atlas-project is een initiatief van het Department of Mental Health and Substance Dependence van de WHO te Genève. De Country Profiles on Mental Health Resources is een database met veel gegevens over de ggz per land of per regio.

Standaardwerken

Het beste internationale handboek op dit moment:
Russell F. Lim, (red.), 2014, Clinical manual of cultural psychiatry (2de ed.).
American Psychiatric Publishing, Washington.

De recentste 'state-of-the-art' op het gebied van de etnopsychofarmacologie:
Chee H. Ng et al., (red.) 2013, Ethnopsychopharmacology. Advances in Current Practice.
Cambridge University Press, Cambridge.

De beste Nederlandse handboeken op dit moment:
J de Jong & S.Colijn (red), 2010.
Handboek Culturele Psychiatrie en Psychotherapie.
De Tijdstroom, Utrecht.

F Kortmann, 2016, Culturele competenties in psychiatrie en psychologie.
Koninklijke van Gorcum, Assen.

Tijdschriften

 • Transcultural Psychiatry

  Een internationaal en interdisciplinair tijdschrift (v/h Transcultural Psychiatric Research Review) dat 4x per jaar verschijnt. Slaat een brug tussen clinici die werken in multiculturele settings en onderzoekers. Het publiceert oorspronkelijk onderzoek, klinische verslagen, overzichtsartikelen, symposiumverslagen, boekbesprekingen en aankondigingen.

 • Culture, Medicine and Psychiatry

  Een internationaal en interdisciplinair forum voor verschillende professionals, zoals medische en psychiatrische antropologie, transculturele psychiatrie, sociologie en epidemiologie. Verschijnt vier keer per jaar. Het publiceert oorspronkelijk onderzoek en theoretische stukken op genoemde terreinen.

 • International Journal of Culture and Mental Health

  Internationaal peer-reviewed tijdschrift, verschijnt vier keer per jaar  met reviews, empirische studies en boekbesprekingen.

 • World Cultural Psychiatry Research Review

  Het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de World Association of Cultural Psychiatry. Verschijnt vier keer per jaar, artikelen zijn full text en gratis in te zien.

 • Ethnopsy

  Een onregelmatig verschijnend, Franstalig etnopsychiatrisch tijdschrift. De bijdragen hebben vaak een sterk theoretisch karakter, maar u vindt er ook empirische studies over (veelal) Franse minderheidsgroepen.

Kennis- en Expertisecentra

Nationaal

 • DACA

  Het Diagnose Advies Centrum Allochtonen (DACA) biedt culturele psychiatrische consultatie aan verwijzers van binnen en buiten de ggz.  

 • Cogis

  Cogis is het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

 • Pharos

  Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen.
  Van oudsher hebben zij veel aandacht voor vluchtelingen en migranten.
   

Internationaal

Opleidingen/cursussen

Beroepsverenigingen

Nationaal

 • Afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP

  De afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP richt zich op aandacht voor en bepleiten van cultuursensitieve zorg binnen de psychiatrie in Nederland en wereldwijd, vooral binnen de beroepsgroep van psychiaters.

 • Sectie interculturalisatie van het NIP

  De sectie Interculturalisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen stelt zich ten doel handvatten aan te reiken om de praktijk van de psychologie meer geschikt te maken voor het werken in een bredere context en meer professioneel om te gaan met etnische en culturele diversiteit. Daarnaast beoogt de sectie een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele sensitiviteit en sociale verantwoordelijkheid onder professionele psychologen.

Internationaal

 • World Association of Cultural Psychiatry

  The purpose of WACP is to bring together psychiatrists, mental health workers, and social and behavioral scientists, whose main focus and interests are related to cultural psychiatry and mental health, for the purpose of working together to increase the availability and effectiveness of clinical services for diverse peoples and populations throughout the world.

 • WPA-sectie transculturele psychiatrie

  Site van de transculturele psychiatrie-sectie van de World Psychiatric Association.

 • Society for the Study of Psychiatry and Culture (SSPC)

  Een belangrijke vereniging, actief binnen de transculturele psychiatrie. Jaarlijks organiseren ze een congres (zie hierboven onder Congres). De meeste leden zijn transculturele psychiaters uit de VS, maar ook internationale leden zijn welkom.

GGZ-voorzieningen voor allochtonen

 • Beschermende Woonvorm Oase/El Waha

  Een cultuurspecifieke Beschermde Woonvorm voor Marokkaanse mannen.

 • Centrum 45

  Behandeling van vluchtelingen en asielzoekers met ernstige psychische problematiek als gevolg van traumatische ervaringen.

 • Evenaar, GGZ Drenthe

  De Evenaar is een expertisecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek én een andere culturele achtergrond. De Evenaar biedt zorg aan deze cliënten en ondersteunt hulpverleners vanuit hun specifieke expertise.

 • Equator Foundation

  Behandelcentrum bedoeld voor vluchtelingen, asielzoekers en slachtofffers van mensenhandel en recent seksueel geweld met psychische klachten die verband houden met ondergaan geweld of systematische onderdrukking.

 • I-psy

  De grootste aanbieder van interculturele psychiatrie in Nederland. Vestigingen door het hele land.  

 • NOAGG

  Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg. Ambulante hulpverlening voor niet-westerse allochtonen met diverse vestigingen in het land.

 • Nusantara

  Intra-, semi- en extramurale voorzieningen van zorg, verpleging en dienstverlening voor ouderen uit het voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië maar tevens die ouderen die nauw verwant zijn aan of zich nauw verwant voelen met het culturele erfgoed van voormalig Nederlands-Indië. Van psychogeriatrie tot gerontopsychiatrie.

 • Osperon

  Osperon is een instelling in de regio Den Bosch die gespecialiseerd is in traumabehandeling en interculturele hulpverlening.

PTSS

 • PILOTS database, the: PTSS-literatuur

  Database van het National Center for PTSD om wereldwijd traumatische-stressliteratuur op te sporen. In de PILOTS zitten zo'n 22.000 artikelen over PTSD.

 • Psychotraumanet

  Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen.
  U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media.

Vluchtelingen en asielzoekers

 • Ambtsberichten

  Een zeer uitgebreide omschrijving, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in landen van waaruit asielzoekers naar Nederland komen. Deze informatie wordt door de overheid gebruikt in het kader van de beoordeling van het al dan niet toelaten van asielzoekers.

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  De site van de IND met wetenswaardigheden over procedures en wettelijke regelingen.

 • Immigratie, integratie en inburgering

  Informatieve site van de Rijksoverheid over asielbeleid, immigratie, remigratie, terugkeer vreemdelingen, discriminatie, eergerelateerd geweld en inburgeringskwesties.

 • Procedures vreemdenlingenrecht

  Handige informatie over onder meer gezinshereniging, naturalisatie, asiel aanvragen, verblijfsvergunning, vreemdelingenbewaring.

 • Taskforce vluchtelingen NVvP

  Aanspreekpunt voor leden alsook voor belanghebbende (hulp-)organisaties waar men terechtkan met vragen en verzoeken rondom vluchtelingen en psychiatrie. Men kan specialistische expertise inzetten.

 • UNHCR: the UN Refugee Agency

  Het vluchtelingenorgaan van de Verenigde Naties. Met onder meer het laatste vluchtelingennieuws, veel statistieken, kaarten, vluchtelingengegevens per land en publicaties.

Varia

 • Internationale feest en gedenkdagen

  Internationale kalender met de belangrijkste feest- en gedenkdagen van de belangrijkste religies.
  Ook is er een korte beschrijving beschikbaar van de betekenis is van die dagen.

 • Interculturele communicatie

  Goede startsite over dit onderwerp.

 • Nieuwsgroep

  De McGill University riep in 1998 deze Transcultural Psychiatry Mailing List/Discussion Group in het leven: The forum was conceived to provide an opportunity for members to discuss material related to transcultural psychiatry.

 • Stichting Pelita

  Maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogs- en geweldservaringen binnen de Indische en Molukse gemeenschappen.

advertentie
banner Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie
J. de Jong, S. Colijn
Met bijna drie miljoen inwoners van niet-Nederlandse afkomst moet minstens een op de zes patiënten van psychiaters en psycho-therapeuten migrant zijn. 'Culturele ggz' kan dus per definitie geen perifeer verschijnsel meer zijn. Lees meer